امروز برابر است با  2018 06 23 
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0000000000000-1.gif http://khonjema.com/wp-content/uploads/0.jpg
آخرین دیدگاه هاRSS استان فارس
 • تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ | کد خبر : 441
 • متاسفانه اطلاع حاصل كرديم عليرغم همه مخالفت ها ي مردمي در طي دوسال اخير بيمارستان وشبكه بهداشت درمان خنج بصورت موقت باحفظ تماميت ارضي براي مدت يكسال زير پوشش دانشكده پزشكي لار قرار گرفته است  ولي هنوز اطلاعات دقيقي در ...

  دكتر ايمانيه رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز در ابلاغيه براي مدت يك سال اختيارات خودرا در حوزه سلامت شهرستان خنج   به دانشكده پزشكي لار نفويض كردb

  متاسفانه اطلاع حاصل كرديم عليرغم همه مخالفت ها ي مردمي در طي دوسال اخير بيمارستان وشبكه بهداشت درمان خنج بصورت موقت باحفظ تماميت ارضي براي مدت يكسال زير پوشش دانشكده پزشكي لار قرار گرفته است  ولي هنوز اطلاعات دقيقي در مورد جزئيات آن دردست نيست  در صورت دريافت اطلاعات بيشتر در بخش هاي بعدي خبر، شما عزيزان را در جريان اين وضعيت وضرر وزيانها ي احتمالي كه برپيكره بهداشت ودرمان شهرستان خنج ومردمش وارد مي شودويا اينكه ممكن است امتيازاتي  وفوايدي  ازاجراي اين طرح حاصل  شود قرار خواهيم داد البته پخش اين خبرخودازابتدا برروح روان مردم تاثير منفي داشته  وهمه را مضطرب ونگران وناراضي  كرده است چون مردم خنج  هم مار گزيده هستند وهم خان گزيده ، رنج ومشقت هاي  زيادي كه ناشي ازمشكلات ونارسائي ها ونابساماني هاي بهداشت و  درماني كه دردوره طاغوت ودر ابتداي انقلاب وتا قبل از انتزاع شهرستان خنج  ازلاريعني از آن زماني هائي كه خنج هنوز جزئي از لار بوده  بعلت تنگ نظري هاي  مسئولان گذشته رواشته شد همچون شلاق هاي خوانين برگرده رعيت باقي است برقلب ها سنگيني مي كند وهيچ كس  ازياد نبرده است وتازه چند سالي بود كه مردم نفسي راحت كشيده بودند  واز بهترين امكانات بهداشت درماني به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي برخورداربوده وهستند وحقيقتا كه ازشيدن اين خبر ناراحت شده اند ومي ترسند كه بازهم همان آش باشد همان كاسه ، ومار گزيده از ريسمان سياه وسفيد مي ترسد  البته منكر اين نمي توان شد كه  ممكن است هم درابتداي اجراي اين طرح به صورت نمادين چراغ سبز هائي هم نشان داده شود اما در كل  همه ناخوشنود واكثريت مردم خواهان  لغو اين ابلاغيه هستند ومي گويند سيلي نقد به از حلواي نسيه، حتي اگر امتيازاتي هم دربر داشته باشد وضعيت كنوني را ترجيح مي دهند . اگر كساني براين ادعا شكي دارند اين گوي اين ميدان يك نظر سنجي يارفراندم برگزاركنند  تا معلوم شود جندنفر موافق اين طرح هستند .البته هركسي حق دارد براي ارتقاوبهبود شهرستان خود تلاش كند ولي حق ندارد اين بهبودي سبب ضروزيان ونابودي كسان ديگر شود ،  دانشكده لار چند سال است كه براي ترفيع خود به دانشگاه علوم پزشكي وانتزاع از شيراز تلاش مي كند ودوسال قبل هم كه عده اي براي راضي كردن مردم خنج به اين شهرآمده بودند با مخالفت سخت مردم مواجه شدند وبهتر بود حرمت مردم خنج را نگه مي داشتند ولي چنين نكردند وبهتر ديدند كه اين كاررا در خفا ودر پشت پرده با برنامه ريزي هاي دقيق ترانجام دهند واين كار هم كردند وفعلا هم موفق شده اند ولي حلاوتي دربر ندارد چون مردم خنج نارحت هستند ولاري هاي شريف واصيل هرگز به ناراحتي مردم خنج راضي نيستند  برهمين منوال  خواهش تضرع ما مردم هميشه باانقلاب وهميشه در خط رهبري خنج از مسئولان دلسوز نظام از فرماندار محترم ومحبوب ودلسوز خنج وجناب دكتر ايمانيه واقعا با ايمان وصديق ومخلص وخدا ترس ووزير محترم بهداشت ودرمان  وديگران مسولان دلسوز نظام مقدس جمهوري اسلامي اين است كه با لغو اين دستور دل همه را شاد كنند.

  البته مردم خنج ولار ازقديم الايام همدل وهمزبان ومتحد ويكپارچه  بوده ودوستدار هم هستند ومردم خنج مشتاق آن هستند كه انشا الله لار بشود استان وخنج هم  يكي از شهرستان هاي آن باشند نه  اينكه لارستان شهرستاني از فارس باشد وخنج هم شهرستاني مستقل آنگاه بخواهند از خنج بعنوان ستوني براي بالا كشيدن خود استفاده كنند واين جزء كينه وكدورت ثمري دربرندارد . وموفقيتي هم كه تازه دراين راه بدست آورده اند  فقط جسم خنج است وروح ندارد وجسم بي جان نه تنها ياوياور امداد گرخوبي نيست بلكه باري است ضافه بردوش كه نه تنها راه رسيدن به مقصد هموار نمي كند  چه بسا مانع رسيدن به مقصد هم بشود واين افراددارند  چنين مي كنم انها روزبروز دلهاي مردم خنج  هميشه با لاررا ازلارولاري دور مي كنند ومحبت ودوستي هاي ديرين را به كدورت  وكينه تبديل مي كنند مااز شما مردم نجيب وشريف لار  مي پرسيم ايااين كار ارزش ازبين بردن همه ي دلبستگي ها رادارد  ولي ما مي گوئيم نه هيچ چيز جاي محبت را نمي گيرد روزگار درازي به بركت سادات  ومردمانش، لار ملجاء وپناه گاه مردم خنج بود سادات لار ولاري هابزرگترين حامي خنج  وحنجي بودنداما امروز زمانه عوض شده وعده اي قليل ونادان گاه حركاتي مي كنند كه زحمات چندين ساله بزرگان ما را خدشه  ار مي كنند ليكن مردم خنج قدر شناسند و محبت هاي مردم شريف وعزيز لار علي الخصوص سادات لار حضرات ايات  عظام سيد عبداالعلي آيت الهي (قدرس الله سره ) وسيد مجتبي موسوي لاري جنت مقام  وبزرگان سالهاي همبستگي لارستان كهن ازياد نبرده ونخواهند برد وانتظاري هم ازمردم خوب ونجيب لار داريم كه جلو عده اي معدود كه گاه گاهي با حركات ناآگاهانه خود سبب ناراحتي مردم  ونفاق ودوبيني مي شوندو با انجام كارهاي تفرقه افكنانه موجب تيرگي روابط حسنه خنج ولار مي شوند بگيريد تا كدورتي حاصل نشود براي نمونه ما به ياد داريم هميشه با رهنمودهاي پير دير حضرات ايات عظام رحمه اله عليهم در همه انتخاباتها صددرصد اراي مردم خنج با لار يكي بوده ولي با ارتحال پرچمداران وحدت وهمبستگي لارستان بزرگ  آراي مردم خنج متفرق شدوكمترين آراء  در انتخابات قبل مردم خنج نصيب لار شد كه براي همه ما جز تلخ كامي وشرم ساري را چيزي دربر نداشت ما مردم خنج ولار متحدا نبايد اجازه دهيم اين وضعيت تكرار شود كه به ضرر همه ماست  همه مردم خنج به پاس محبت ها ي مردم لار شريف وبازماندگان سادات لار همچون هميشه دوستدار لارولاري ولارستاني هستد وخواهند بود تا بياري خداي بزرگ لارستاني بزرگ به بزرگي وگستردكي همه بركه هايش بسازيم و استاني ايجاد نمائيم كه مرزهايش  آنجا باشد كه به به گفته يكي ازبزرگان لار هرجا كه بركه اي نشسته برخاك گوئي انجا مرزلارستان است كه اضافه كنم به يقين انجا مرز لارستان مي شود من وتو ما مي شويم واز جمع ما وما وما..بااتحاد وهمبستگي خود لارستان بزرگ را به جايگاه اصليش مي رسانيم  انشاالله .

  لازم دانستم در بايان  اين را هم به ياد آورشوم كه چنين طرحي براي چند شهرستان ديگرفارس هم از جمله قير وكارزين براي الحاق به جهرم وشهرستانهاي جنوب شرق به فسا و….. داده شده ولي موردمخالفت مردم و مسئولين آن شهرستانها  بويژه فرماندار ونماينده مجلس  قير وكارزين واقع نشده است .

  متن ابلاغيه تفويض اختيار چنين است .

  سركار خانم دكتر رئوفي رئيس محترم دانشكده علوم پزشكي لارستان

  موضوع واگذاري اختيارات  رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز  در حوزه سلامت  شهرستان خنج به خانم دكتر رئوفي

  باسلام-  با عنايت به ابراز تمايل مسئولين  شهرستان خنج  واعلام ئآمادگي  دانشكده علوم پزشكي  لارستان بدينوسيله  اختيارات خودرا در ارتباط  با حوزه سلامت شهرستان خنج را به مدت يكسال به جنابعالي واگذار مي نمائيم  دستور دهيد  ضمن نظارت بر فعاليت هاي  مربوط به سلامت نسبت به ارائه گزارش فصلي به اينجانب  اقدام گردد  مسئولين شبكه بهداشت ودرمان وبيمارستان خنج نيز درطي اين مدت مكاتبات خودرا با جنابعاي  ومعاونين دانشكده لارستان انجام خواهند داد

  رونوشت  فرماندار محترم شهرستان خنج  جناب آقاي عباسي  جهت استحضار

  نماينده محترم مردم لار ، گراش ، وخنج در مجلس  ۳- رئيس محترم سبكه بهداشت ودمان خنج  ۴ معاونين محترم دانشگاه علوم پزشكي شيراز جهت اقدام                     دكتر محمد هادي ايمانيه  رئيس دانشگاه وقائم مقام وزيردراستان فارس

  دفتر خبر خنج

 • برچسب ها :
 • نظرات کاربران در "شبكه بهداشت درمان وبيمارستان خنج زير پوشش دانشكده لار وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز قرار گرفت"

  نظرات

  پربازدید ترین ها